[Podcast] คิดเชิงกลยุทธ์ VS คิดเชิงเทคนิค ในการตลาดออนไลน์

podcast 01 strategy vs tactic

กลยุทธ์ กับ เทคนิคต่างกันยังไง?
แล้วเราจะนำมาปรับใช้กับการตลาดออนไลน์ได้ยังไง?
.
เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเก่งด้านเทคนิคมาก
เพราะลงมือทำงานและอยู่หน้างานมานาน
แต่ถ้าอยากได้ชัยชนะเหนือคู่แข่ง
ก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย