podcast 01 strategy vs tactic

[Podcast] คิดเชิงกลยุทธ์ VS คิดเชิงเทคนิค ในการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์ กับ เทคนิคต่างกันยังไง? แล้วเราจะนำมาปรับใช้กับการตลาดออนไลน์ได้ยังไง? . เจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเก่งด้านเทคนิคมาก เพราะลงมือทำงานและอยู่หน้างานมานาน แต่ถ้าอยากได้ชัยชนะเหนือคู่แข่ง ก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย